Onderdeel van Islamitisch College

Kwaliteit

Als school werken wij continue aan verbeteren van onze kwaliteit. Dit doen wij op verschillende aspecten zoals de kwaliteit van het personeel, de methodes en van ons onderwijsaanbod. Dit doen wij middels het jaarlijkse schoolplan waarin wordt beschreven aan welke doelen wij komend jaar aan zullen werken.

Kwaliteitsverbetering van het personeel
Het is algemeen bekend dat het leerkrachthandelen het onderdeel is welke het meeste invloed heeft op de prestaties en sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Als school hebben wij ook professionalisering van de leerkrachten hoog in het vaandel staan. Jaarlijks wordt er zowel schoolbreed als individueel gekeken waar wij als school ons in willen scholen. Schoolbreed wordt dit gedaan aan de hand van het school- en of meerjarenplan. Op individueel niveau krijgt elke leerkracht jaarlijks de mogelijkheid om zich te scholen om zo hun onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit wordt in overleg met het MT en aan de hand van het persoonlijk ontwikkelingsplan besproken en gerealiseerd.
 
Kwaliteitsverbetering van een methode
Alle lessen worden gegeven aan de hand van een methode. Uiteraard moedigen wij als school de leerkrachten wel aan om boven de methode te staan, om zo het onderwijs aanbod goed aan te laten sluiten bij de leerling. Elke leerling leert immers op zijn eigen manier.  Een lesmethode geeft de leerkracht richting in hoe hij/zij de lesstof kan aanbieden om de kerndoelen te behalen. De methodes worden periodiek geëvalueerd met het team. Als blijkt dat een methode niet toereikend is, wordt er gekeken naar een ander methode om zo de onderwijskwaliteit te behouden.
 
Kwaliteitsverbetering door middel van een leerlingvolgsysteem‍
Als school volgen wij de ontwikkelingen van de leerlingen nauw op de voet. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende observaties en toetsen. Wij maken onderscheid tussen methode-  en niet-methode gebonden toetsen. De methodegebonden toetsen worden na elk blok en/of kern afgenomen, terwijl de niet-methodegebonden toetsen (cito-toetsen) twee keer per jaar worden afgenomen (februari en juni). Binnen de onderbouw worden de leerlingen gevolgd door middel van het leerlingvolgsysteem KIJK!. Dit is een observatie instrument die leerlingen goed in kaart brengt. Deze wordt dagelijks bijgewerkt om vervolgens twee keer per jaar te registreren. Op basis van deze resultaten worden de leerlingen in kaart gebracht en, indien nodig, het onderwijs op afgestemd. Dit wordt gedaan met groeps- en individueel handelingsplannen. Deze worden periodiek aangemaakt, geëvalueerd, besproken met ouders en indien nodig aangepast. Naast de toetsen hebben wij de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen hoog in het vaandel staan. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen op school. De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen monitoren wij door middel van vragenlijsten: Op-school en Sociale veiligheid vragenlijst. Deze vragenlijsten worden twee keer per jaar afgenomen en gemonitord.