Onderdeel van Islamitisch College

Brede School

De Brede School bestaat uit verschillende partijen die met elkaar samenwerken en die ieder een eigen taak hebben.

De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor de financiering, maar gaat ook na of afspraken worden nagekomen en of samenwerkingsverbanden goed verlopen. De betrokken scholen en instellingen houden zich meer bezig met de dagelijkse gang van zaken, zoals het verzorgen van buitenschoolse opvang (BSO) of het geven van opvoedingsondersteuning aan ouders en dergelijke.

Onze school is sinds het schooljaar 2009/10 een Brede School geworden en is sindsdien een netwerk van voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezinnen in de buurt. De school werkt hiervoor samen met organisaties voor kinderopvang, welzijnsinstellingen, instellingen voor sport en cultuur en de gemeente Schiedam.

Tevens richt onze school vanuit de visie van de Brede School zich op het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen tot 12 jaar. Vaak speelt de school in op ontwikkelingen in de lokale samenleving. Dit kan variëren van een groeiende behoefte aan kinderopvang, stimuleren van de culturele en maatschappelijke participatie van onze leerlingen en onze ouders, meer kansen voor kinderen in achterstandswijken, aanpakken van het overgewicht bij onze kinderen, bevorderen van de sociaal emotionele vaardigheden tot bijvoorbeeld meer veiligheid in de wijk.