Onderdeel van Islamitisch College

Preventiemedewerker

Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers op basis van de onderwijswetten, cao’s onderwijs en Arbo-wetgeving. Vanuit de Arbowet is eenschool verplicht om minstens één werknemer als preventiemedewerker aan te wijzen.

De preventiemedewerker houdt zich bezig met preventie-activiteiten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers en van leerlingen. De preventiemedewerker verleent medewerking aan het opstellen en verrichten van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarnaast werkt de preventiemedewerker als adviseur van de medezeggenschapsraad en werkt daar ook nauw mee samen bij het afspreken en uitvoeren van maatregelen.

De preventiemedewerker heeft twee rollen:

  1. Een uitvoerende rol: zoals het uitvoeren van de RI&E en de daarop gebaseerde arbo maatregelen uitvoeren;
  2. Een adviserende rol: zoals het analyseren van de problemen, het bedenken van (structurele) oplossingen, het adviseren en overtuigen van, en het samenwerken met de (G)MR, de bedrijfsarts of de arbodienst, de directie en de (collega) medewerkers.

De preventiemedewerker van Ababil is juffrouw Halime (gr 3). Juffrouw Halime is werkzaam op dinsdag t/m vrijdag.