Onderdeel van Islamitisch College

Meldcode

Scholen dienen een Meldcode, dit is een protocol met een stappenplan, te hebben waarin beschreven staat hoe de professional omgaat met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de Meldcode dient te staan wie wanneer wat en op welke wijze doet en bevat een signalenlijst en gesprekshandleiding. Ook registratie- en dossiervorming, de rollen en verantwoordelijkheden, een sociale kaart en scholingsplan maken deel uit van de Meldcode. Naast het implementeren van de Meldcode dient de organisatie het gebruik en kennis van de Meldcode te bevorderen. Het personeel dient getraind te zijn in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het werken met de Meldcode. 

Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signaleren van vermoedens van  (huiselijk) geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat een professional moet doen bij vermoedens van (huiselijk) geweld en mishandeling, namelijk:

Stap 1: kaart brengen van signalen ( vaak door leerkracht);

Stap 2: overleggen met een collega (intern zorgteam: vertrouwenspersoon, IB en directie) en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG);

Stap 3: gesprek met de cliënt (altijd samen met een lid van het zorgteam);

Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling (eventueel in overleg met GGD en/of SMW);

Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.